Gebruiksvoorwaarden

U bent nu verbonden met de openbare website van Worldline. De informatie en inhoud op deze website zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden en bepalingen en uw toegang tot deze website en voortgezet gebruik impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen:

Deze site is bedoeld om informatie te verstrekken over Worldline S.A., haar filialen en vestigingen (hierin gezamenlijk Worldline of 'we'/'ons'/'onze' genoemd), haar organisatie, de producten en diensten die door haar divisies aangeboden worden en haar aandelenprestaties. Deze informatie is echter slechts een presentatie van de producten en diensten van Worldline en is niet contractueel bindend. Om een contractuele overeenkomst aan te gaan, dient u rechtstreeks contact op te nemen met het moederbedrijf, Worldline S.A., of een van haar vestigingen. 
 
Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen op deze website en de schikking ervan, eigendom van Worldline. Alle handelsmerken die op deze website gebruikt worden of waarnaar verwezen wordt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Niets op deze site mag geïnterpreteerd worden als het verlenen van enig recht, hetzij expliciet of impliciet door licentie of anderszins, op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Worldline of enige derde partij. Deze site en de inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafische elementen, afbeeldingen, audio, video, html-code en knoppen, mag op geen enkele wijze gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Worldline, behalve dat u één kopie van het materiaal mag downloaden, weergeven en afdrukken op één enkele computer, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u het materiaal op geen enkele wijze wijzigt en alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat.

De informatie op deze site is gratis en uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele dienstverleningsrelatie tussen u en Worldline. Links op deze site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Worldline beheerd worden. Er wordt geen verklaring, oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke diensten of sites van derden en Worldline neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of diensten en hun inhoud. Een link naar een andere site of service is geen goedkeuring van die site of service. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze site, of een site of dienst waarnaar deze site verwijst, is op eigen risico.

Hoewel Worldline redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te plaatsen, kan deze website onnauwkeurigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Daarom geeft Worldline geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie. Verder aanvaardt Worldline geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site.

De namen, afbeeldingen, logo's en foto's waarmee de producten en diensten van Worldline geïdentificeerd worden, zijn eigen merken van Worldline en/of haar dochterondernemingen. Verwijzingen die tijdens het gebruik van deze website gemaakt worden naar informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten van derden door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, vormen of impliceren niet noodzakelijkerwijs de onderschrijving, goedkeuring of aanbeveling ervan of het verband ermee door Worldline. Verder kan deze website gekoppeld worden aan andere websites die niet gepubliceerd, gecontroleerd of onderhouden worden door Worldline. Worldline heeft geen enkele of niet alle aan deze site gekoppelde sites gecontroleerd en Worldline is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of voor de off-site pagina's of andere aan die sites gekoppelde sites. Worldline biedt deze links uitsluitend aan voor uw gemak en het opnemen van een link naar dergelijke sites impliceert geen goedkeuring van deze sites door Worldline.

Worldline claimt geen eigendom van het materiaal dat u via deze website verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feedback en suggesties of berichten, uploads, inputs of andere ingediende inhoud. Worldline is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud of standpunten in dergelijke materialen die door u verstrekt worden. Worldline behoudt zich te allen tijde het recht voor, naar eigen goeddunken, door u ingediende inhoud te screenen en inhoud te bewerken, verplaatsen, verwijderen en/of weigeren te accepteren die naar het oordeel van Worldline in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of anderszins onaanvaardbaar of ongepast is, hetzij om juridische of andere redenen.

Door materiaal in te dienen op deze website, verleent u Worldline en iedereen die door Worldline gemachtigd is, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en/of publiekelijk uit te voeren of weer te geven, op welke manier of via welk medium dan ook (nu bekend of in de toekomst ontwikkeld), voor welk doel dan ook dat Worldline kiest.

Het gebruik en surfen op deze website is op eigen risico. Noch Worldline, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de site, is aansprakelijk voor enige directe, incidentele schade, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit of kan voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze site of een site waarnaar deze site een koppeling bevat. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op deze site aan u geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Worldline kan te allen tijde wijzigingen, verbeteringen, correcties en/of veranderingen aanbrengen aan deze website en deze algemene voorwaarden.

Worldline kan gegevenslogs verzamelen van personen die de website van Worldline bezoeken, met als doel inzicht te krijgen in het totale gebruik van functies en pagina's. Hiervoor gebruikt Worldline Google Analytics. Om te vermijden dat uw persoonlijke gegevens door Google verzameld worden, heeft Worldline de tool zo ingesteld dat het verzamelen van IP-adressen wordt voorkomen. Noch Worldline, noch Google zijn in staat om de activiteit van personen te identificeren.

Aanvullende Persoonsgegevens kunnen ook verzameld worden als gevolg van de inschrijving op de nieuwsbrief of op de Premium Services van Worldline. Deze Persoonsgegevens worden door Worldline uitsluitend verwerkt om de juiste ondersteuning en service te kunnen bieden. Geen van deze gegevens wordt gedeeld met derden.

Omdat gegevensbescherming en -beveiliging belangrijk zijn, wordt de Worldline-website gehost in de Europese Unie om een passend beschermingsniveau te garanderen voor alle gegevens die worden verzameld en verwerkt. Elke gegevensoverdracht in Europa, en in het bijzonder voor de ondersteuning van toepassingen, zou worden ingekaderd in overeenstemming met de EU-modelclausules om een passend beschermingsniveau te bieden.

U kunt meer te weten komen over hoe Worldline uw persoonsgegevens verwerkt door onze Privacyverklaring te raadplegen.

Wanneer gebruikers onze website bezoeken, worden cookies op de computer geïnstalleerd zodat we de manier waarop onze websites werken kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze nodig hebben.raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

In geval een deel van deze Algemene voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal het niet-afdwingbare deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen, terwijl de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Als Worldline niet aandringt op de strikte naleving van een bepaling van deze voorwaarden of deze niet afdwingt, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht. Noch het gedrag tussen de partijen waarnaar hierin wordt verwezen, noch handelspraktijken kunnen enige bepaling van deze Algemene voorwaarden wijzigen.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Frans recht. Elke vordering tegen Worldline moet in Frankrijk worden ingesteld.

Persberichten

De persberichten van Worldline worden op deze website alleen voor historische doeleinden gepresenteerd. De door Worldline verstrekte informatie was correct op het moment van publicatie, behoudens de disclaimer over toekomstgerichte uitspraken, die gelijktijdig met de aankondiging werd afgedrukt. Beleggers mogen er niet van uitgaan dat verklaringen in deze documenten op een later tijdstip nog steeds van kracht zijn. Worldline controleert eerdere postings niet om te bepalen of ze correct blijven en informatie in dergelijke postings kan achterhaald zijn. Worldline wijst elke verplichting af om de verklaringen of persberichten bij te werken. De financiële informatie die via deze pagina toegankelijk is, geldt alleen op de datum of data waarop deze is ontstaan. Dergelijke informatie kan verouderd zijn. Worldline neemt geen enkele verplichting op zich en wijst elke plicht af om de informatie die via deze pagina beschikbaar is, bij te werken. De toekomstige financiële prestaties van Worldline zijn onderhevig aan verschillende trends, risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die uitgedrukt worden in toekomstgerichte verklaringen. De trends, risico's en onzekerheden die de toekomstige financiële resultaten van Worldline kunnen beïnvloeden, worden uitgebreider besproken in de rapporten van Worldline die zijn ingediend bij de AMF, waaronder het jaarverslag van Worldline over het meest recente boekjaar.

ALS DEZE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG GEACCEPTEERD worden, MOET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK BEËINDIGD WORDEN.

worldline.com is geregistreerd bij en eigendom van Worldline S.A., een Franse naamloze vennootschap ("société anonyme"), rechtsgeldig opgericht en geldig bestaand onder de wetten van Frankrijk, met maatschappelijke zetel te Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Frankrijk, waarvan het ondernemingsnummer bij het handelsregister van Nanterre 378 901 946 is.

September 2022